Tom Vandenkendelaere wtv detachering sociale dumping

Roeselare 7 maart 2016 – Europees Commissaris voor Werk, Marianne Thyssen heeft een (eerste) reeks maatregelen op tafel gelegd waarmee ze het vrij verkeer van werknemers eerlijker en transparanter wil maken. “Concreet gaat het over oneerlijke concurrentie door de zogenaamde ‘gedetacheerde werknemers'”, verduidelijkt Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V), “Het bekendste voorbeeld is wellicht de Poolse bouwvakker die, door het verschil in sociale lasten tussen Polen en België, een stuk onder de prijs kan werken. Mariannes voorstellen werken al een stuk de ongelijkheid weg. Maar de strijd tegen sociale dumping moet op meerdere fronten worden gestreden.”

Reële loonkost

Deloyale concurrentie in de bouwsector is een bijzonder netelige kwestie. Zeker in West-Vlaanderen waar 15.800 bedrijven actief zijn in de bouw. Eén aspect betreft het reële verschil in loonkost tussen een Belgische werknemer en uit het buitenland gedetacheerde werknemer. “Laten we het voorbeeld nemen van het loon van een gedetacheerde Pool,”  zegt Vandenkendelaere, “In de huidige regeling is er enkel een ondergrens bepaald, nl. het wettelijk minimumloon. Zowel de patronale bijdrage als de sociale lasten worden in Polen betaald. Door het verschil in tarieven loopt het loonverschil per uur met een Belgische bouwvakker op tot zo’n 7 euro. Dat wordt zelfs 14 euro als we de onrechtstreekse kosten bijtellen.”Detachering Tom Vandenkendelaere

Het zijn die onrechtstreekse loonkosten die Commissaris Thyssen nu in haar voorstel wil gelijktrekken. Het gaat bijvoorbeeld om kosten voor verzekering, weerverlet, dertiende maand, kilometervergoeding, veiligheidskledij…Kortom: alles wat in België bij wet of bij CAO wordt voorzien voor eigen werknemers in een bepaalde sector, moet nu ook deel uitmaken van het loonpakket van een gedetacheerde werknemer.

Quote Tom Vandenkendelaere

“Uiteraard is dit een heel goede zaak. Maar we moeten eerlijk zijn: door deze gelijktrekking wordt slechts de helft van het concurrentiële voordeel voor gedetacheerde Polen weggewerkt. Feit blijft dat de loonkosten voor de werkgever in Polen nog altijd lager liggen dan hier. Hier heeft onze federale overheid een rol te spelen. Het zal moeten blijken in hoeverre de tax shift de positie van de Belgische werkgevers versterkt.”

 

Schijnzelfstandigen

Daarnaast moeten we ernstig rekening houden met het feit dat een strenger detacheringsbeleid wellicht zal leiden tot een verhoging van het aantal ‘schijnzelfstandigen’. Dat zijn buitenlanders die zogezegd zelfstandig zijn en daardoor buiten de reikwijdte van de detacheringsrichtlijn vallen, maar de facto werken als werknemer. Minister van Werk Kris Peeters is zich daarvan bewust en liet al optekenen werk te maken van verhoogde controle.

De voorstellen die nu op tafel liggen staan niet op zichzelf. Het is een eerste onderdeel van het Arbeidsmobiliteitspakket dat Commissaris Thyssen later dit jaar zal voorstellen. Daarnaast moet ons land tegen deze zomer de zogenoemde ‘Handhavingsrichtlijn’ in nationale regels omzetten. Speerpunten hier zijn de strijd tegen postbusbedrijven in Oost-Europa én regels over informatie-uitwisseling tussen lidstaten onderling.

Informatie-uitwisseling met andere lidstaten

“Alles staat of valt uiteraard met doorgedreven controle en inspectie,” stelt Vandenkendelaere. “We moeten een doorgedreven controle door onze nationale inspectiediensten koppelen aan een vlotte, performante én volledig digitale informatie-uitwisseling met de autoriteiten in andere lidstaten. Men is daarmee bezig, maar het gaat tergend traag. Nochtans is correcte info de énige manier om misbruik echt uit de wereld te helpen.”

“Het voorstel van de Commissie is een startpunt. We mogen niet vergeten dat deze aanpassingen niet louter op Belgische leest kunnen geschoeid zijn. Het gaat over een Europese regeling. Vele Oost-Europese landen vinden wat voorligt zelfs al te ver gaan en zouden alles liever bij het oude laten. Het plan dat voorligt tracht de visies te verzoenen. Ik zelf ben van mening dat we nog verder kunnen gaan en zal daar, bij de behandeling van het voorstel in de Commissie Werk van het Europees Parlement vurig voor pleiten,” besluit Vandenkendelaere.

detachering sociale dumping Tom Vandenkendelaere

Cijfers en duiding:

 1. Belgische bouwsector:
 • 116.000 ondernemingen (aantal unieke werkgevers: 34.000)
 • West-Vlaanderen: 15.800 ondernemingen (aantal unieke werkgevers 4.670)
 • 91.788 arbeide rs in Vlaanderen waarvan 20.827 in West-Vlaanderen

– Aantal detacheringen in de Belgische bouwsector (bron: RSZ):

2015: door werknemers (unieke personen): 155.609 / zelfstandigen (unieke personen): 32.724

2014: door werknemers en zelfstandigen (unieke personen): 94.165

2013: door werknemers (unieke personen): 58.908 / zelfstandigen (unieke personen): 12.805

Merk op: verdrievoudiging tussen 2013 en 2015

– Jobverlies in de Belgische bouwsector:

2011-2015: 20.000 jobs waarvan 11.000 in Vlaanderen.

Voor West-Vlaanderen gaat het om 2.727 jobs.

2015-2019: prognose, bij ongewijzigd beleid, schommelt tussen 19.800 en 26.000 waarvan tussen 10.890 en 14.500 in Vlaanderen.

 1. Detachering:

EU: totaal aantal gedetacheerde werknemers = 1,3 miljoen Europeanen.

 • België?
 1. 000 gedetacheerde werknemers = het derde grootste ‘onthaalland’, na Duitsland en Frankrijk.
 2. 000 Belgen worden zelf gedetacheerd naar andere lidstaat = het vierde grootste uitzendland, na Polen, Duitsland en Frankrijk.
 • Meer dan 50% komt uit onze buurlanden, vooral uit Nederland.
 • 17% van de gedetacheerde werknemers komt uit Polen (i.e. ongeveer 22.100)
 • Eén op drie van de gedetacheerden werkt in de bouwsector.IMG_3935