TOM VANDENKENDELAERE LANDBOUW EUROPA

Brussel, 2 april 2019.

De Landbouwcommissie van het Europees Parlement stemt deze week over haar visie op het nieuwe landbouwbeleid na 2021. Het oorspronkelijke, controversiële voorstel van de Commissie werd op heel wat vlakken aangepast. Onder meer de grote nadruk op de rol van de lidstaten en het geringe bedrag voor crisisinterventie baarde het Parlement zorgen. Tom Vandenkendelaere (CD&V), lid van de landbouwcommissie legde zelf sterk de nadruk op ondersteuning van jonge boeren én verstandige ecologische maatregelen.

Jonge landbouwers

“Ik heb erg gehamerd op steun voor jonge landbouwers. Nu is amper 6% van de boeren jonger dan 35. Opvolging is sowieso al een oud zeer en dus is het van kapitaal belang om beginnende landbouwers een duw in de rug te geven. Zo wordt de termijn waarbij jonge boeren extra ondersteuning ontvangen per hectare verlengd van 5 naar 7 jaar. Daarnaast werd vastgelegd dat 2% van de directe steun rechtstreeks voorbehouden wordt voor de jongeren. Dat betekent voor Vlaanderen een stijging van een goeie 250.000 euro per jaar. Het kan natuurlijk nog altijd beter en meer. Dat het voorstel is gesneuveld waarbij men vastlegde dat jonge boeren in het nieuwe GLB niet minder mogen krijgen dan onder het huidige, valt te betreuren. Daarnaast is het jammer dat er geen vast bedrag wordt gegarandeerd als extra steun bij bedrijfsopstart.”

Lidstaten kunnen zelf methodiek bepalen

“Wat de grotere rol van de lidstaten betreft is het beeld eerder genuanceerd. Waar Europa op dit moment de grote doelstellingen vastlegt en de controle door de lidstaten laat uitvoeren, zal er in het toekomstig GLB meer manoeuvreerruimte worden voorzien voor de lidstaten door hen zelf de methodiek te laten bepalen. Het zal de Commissie zijn die dan als arbiter moet optreden en de handelswijze van de afzonderlijke lidstaten moet beoordelen zodat het speelveld niet volledig versnipperd raakt. Ik mag hopen dat ze die rol ernstig neemt. Het risico bestaat dat het gemeenschappelijk aspect van het GLB wordt ondergraven. Vandaar trouwens dat het Parlement bestaande garanties met het oog op gelijke behandeling van de boeren in de hele EU terug in de tekst plaatste én er zelfs nog aan toevoegde.”

Verstandige vergroening – economische realiteitszin én initiatiefrecht van de landbouwer

“Het Parlement heeft, ten slotte, gepoogd om verstandige vergroening te koppelen aan economische realiteitszin én initiatiefrecht van de landbouwer. Zo wordt ten minste 20% van de directe steun gekoppeld aan regelingen voor klimaat, milieu en dierenwelzijn op basis van een ecoschema dat door de lidstaten zelf moet worden opgemaakt en waarop de landbouwer vrijwillig zal kunnen intekenen. Daarbij moet worden opgemerkt dat de overige 80% van het direct inkomen, de zogenoemde basisbetaling, ook afhankelijk is van de vigerende wetgeving waaronder bijvoorbeeld de habitatrichtlijn. Het is dus niet zo dat de vergroening stopt bij die 20%.”